Om oss

Kingelstad byskola är en liten fristående förskola och grundskola utanför Helsingborg, med förskola och skola från förskoleklass upp till sjätteklass. Barngrupperna och klasserna är små, vi tar emot cirka 10 barn per ålder och årskurs.

Vi fokuserar på trygghet och lärande och strävar efter att skapa en trygg och positiv miljö där varje barn möts utifrån sina intressen och lust att lära. Vi ser till att alla barn ges möjlighet att utvecklas på sin individuella nivå och upprätthåller tydliga och bestämda regler för att skapa trygghet i barngruppen. Vår målsättning är att hjälpa varje barn att hjälpa sig självt genom handledning, inspiration och goda förebilder. Vi prioriterar även att skapa goda relationer och samarbeten med föräldrarna samt att främja barns sociala, kognitiva och motoriska utveckling. En viktig del av vår verksamhet är att ge alla barn en positiv naturkänsla och uppmuntra ett miljötänkande.

Vill du veta mer om vår förskola och skola så hör av dig till Karin, rektor på förskolan och skolan, så bestämmer vi en tid som passar att ni kommer på besök.

En fristående verksamhet

Sedan 2022 är Kingelstad byskola en del av Atvexa AB, vilket gör att vi numera ingår i en större koncern. Tryck här för att läsa mer om Atvexa.

Vår verksamhet är fristående, vilket innebär att vi själv fattar beslut om hur den ska bedrivas. Vi följer naturligtvis den läroplan och skollag som finns för förskolan och skolan, se skolverket.se. Det är kommunen och skolinspektionen som är våra tillsynsmän och som ser till att vi följer de regler och förordningar som finns.

Systematiskt kvalitetsarbete

Skolan bedriver löpande systematiskt kvalitetsarbete. Vi har en likabehandlingsplan och elevhälsoplan, och utvärderar och analyserar vårt arbete kontinuerligt utifrån egna undersökningar och enkäter.

Bild på barn som åker pulka från en kulle.

Vår vision

I ett välkomnande klimat med mycket stöd i lärandet utvecklas barnen och eleverna i närhet med natur och omgivning. Långsiktiga och trygga relationer hela vägen från förskola till skola skapar de bästa förutsättningarna för god utveckling hos barnen. Med små elevgrupper blir alla barn sedda och bekräftade varje dag.

Vi vill gärna förmedla våra visioner och tankar om vad som är viktigt för vår skola och för våra barn/elever, samt målen för verksamheten.

  • För att kunna lära och utvecklas måste man känna trygghet, trivas och ha roligt tillsammans!
  • Vi har utbildade pedagoger, med lång erfarenhet av att lära barnen läsa, skriva och räkna.
  • Förskoleklassen och de första skolåren är de viktiga åren, då alla barn ska få uppleva att de lyckas och kan.
  • Skolans profil är naturen och miljön.
  • Vi kommer att vara mycket ute i naturen och använder oss av naturen som inspirationskälla för att läsa, skriva, räkna, samt för idrott, hälsa, naturkunskap, teknik, skapande verksamhet.

Vår pedagogik

Vår pedagogik bygger på flera grundläggande principer. Vi hämtar inspiration från barns inneboende nyfikenhet och kreativitet, vilket skapar en levande lärandemiljö. Naturen är en viktig resurs, och vi integrerar utomhuspedagogik för att berika barnens förståelse av omvärlden. Ett genomgående miljötänk genomsyrar vår verksamhet, där vi strävar efter hållbarhet och ansvarstagande.

Varje barn möts individuellt för att anpassa undervisningen efter deras specifika behov och intressen. Språket är ytterligare en nyckelkomponent, och vi främjar läsning och dialog om vad vi upplever för att utveckla barnens kommunikativa och kognitiva färdigheter. Vår pedagogik främjar även lärande och inspiration mellan barnen själva.

Vi integrerar aktiv rörelse i vår dagliga verksamhet för att stödja både fysisk och kognitiv utveckling. Det sker inom ramen för en lugn och trygg miljö där varje barn känner sig säkert och uppmuntras att utforska och lära.

Genom denna helhetsinriktade pedagogik skapar vi en inkluderande och stimulerande miljö där varje barn uppmuntras att blomstra och utforska världen på sitt eget sätt.

Byskolans historia

Kingelstad byskola har funnits sedan 1865, då i fastigheten mitt emot nuvarande adress. Verksamheten är en framgångssaga med inslag av företagsamhet, engagemang, närhet till lokalsamhället och en pedagogik som för barnen närmare natur och omgivning. Idag är det totalt 93 barn som går på vår förskola och skola.